logo
Search:

Dat Schëff dat viru fiert

 
Hei héiert der déi geschwate Versioun.
 

 
Mir maache vill Gedeessems
ëm e Schëff, wann 't ënnergeet,
um Mieresgrond seng Rees end
oder e Fiels am Wee em steet.
Well et schlecht gemaach a bëlleg
munch Séil gen Himmel iert,
Mä mir héieren net sou sëlleg
vun dem Schëff dat viru fiert.
 
E Luef dem gudde Schëffbauer –
dem alen Handwierksmann;
E Luef dem gudde Schëffbauer
dee richteg baue kann.
E Luef dann och dem Käpten,
der Crew en Extraluef,
Eng Schlagzeil fir an d'Zeitung:
Dëst Schëff koum heel an d'Duerf.
 
Wat d'Medie glécklech billen
iwwer d'Ongléck vun de Stars,
déi hir Chancen all verspillen
a Prisong, Morgue a Bars,
Déi am Soff sech d'Liewen huelen –
"D'Gléck wollt him net méi laachen" –
Mä 't héiert ee vill ze seelen
Wa Leit trotzdeem weider maachen.
 
Eis Welt ass voller Leed an
mat Onrecht vollgepaakt,
mä dem Mënsch säin Häerz ass edel
an dem Mënsch säin Häerz ass staark!
D'Mier kann zum Doud eis féieren
mä ech soen iech dat heit:
héich Welle jubiléieren
mat dem Mensch deen op e reit.
 

 
Dat heiten ass mäin éischte Choix vum Lawson sengem zweete Gedichtband Verses, Popular and Humorous vun 1900. D'Sensatiounsgier an d'Hiobsbotschaften an de Medie ware schonn deemools eng Plo, et schéngt sech an iwwer honnert Joer net vill geännert ze hunn.
 
Wat soll ech soss nach soen, d'Ausso vun dem Gedicht ass einfach wonnerbar: Looss dech net ënnerkréien.
 

 

The Ships that Won't Go Down

 

 
We hear a great commotion
'bout the ship that comes to grief,
that founders in mid-ocean,
or is driven on a reef.
Because it's cheap and brittle
a score of sinners drown,
But we hear but mighty little
of the ships that won't go down.
 
Here's honour to the builders –
the builders of the past,
Here's honour to the builders
that builded ships to last.
Here's honour to the captain,
and honour to the crew,
Here's double-column headlines
to the ships that battle through.
 
They make a great sensation
about famous men that fail,
that sink a world of chances
in the city morgue or gaol,
Who drink, or blow their brains out,
because of "Fortune's frown".
but we hear far too little
of the men who won't go down.
 
The world is full of trouble
and the world is full of wrong,
but the heart of man is noble
and the heart of man is strong!
They say the sea sings dirges,
but I would say to you
that the wild wave's song's a paean
for the men that battle through.
 

 
This is the first poem that I chose from Lawson's second poetry collection Verses, Popular and Humorous from 1900. The sensationalism and doom-mongery of the news media seems to have been a plague even back then. Nothing new under the sun in over a hundred years.
 
What else can I say, I love the spirit of the poem. Don't let them bring you down.