logo
Search:

Wat hätt kënnen aus eis ginn

 
Hei héiert der déi geschwate Versioun.
 

 
Wa Gott mat groer Wollek
Mir Häerz a Séil vergällt,
Wann d'Deeg viru mir däischter
An d'Deeg virdrun net hell,
Da komme Leit déi mengen,
Dass si mech gutt verstinn,
Si gi sech net mat drängen,
Wat hätt kënnen aus mer ginn.
 
E Räichen, dee se luewen,
Deen iwwerall bekannt,
Um beschte Wee no uewen
Beléift am ganze Land.
Seng Haiser a seng Villen
Sinn herrlech ze gesinn,
De groussen Held vu villen
Hätt kënnen aus mir ginn.
 
Säi Räichtum, e vergräämt mech
Seng Tugend deet mer déck,
Seng grouss Bekanntheet läämt mech
Dat alles hält mech zréck.
Mä du, mäi Frënd, bass anescht
Looss éiweg Frënn eis sinn!
Du weess ewéi et komm ass
Dass näischt esou aus mir ginn.
 
Wat bréngt et grouss ze traueren
Bereien an ze kloen,
Mir kämpfe - kee Bedaueren -
Woufir mir wëlle stoen!
A wa mer mat Courage dann
eis selwer trei nach sinn
Dann ass et ganz egal wat
Hätt kënnen aus eis ginn.
 

 
Wat een inspiréierend Gedicht. Do kritt een direkt erëm Loscht an Energie. Wat wëlls de méi: e Grond fir muerges opzestoen, an eng glécklech Séil, déi dech aus dem Spigel ulaacht.
 

 

The Men We Might Have Been

 

 
When God’s wrath-cloud is o’er me,
Affrighting heart and mind;
When days seem dark before me,
And days seem black behind;
Those friends who think they know me
Who deem their insight keen
They ne’er forget to show me
The man I might have been.
 
He’s rich and independent,
Or rising fast to fame;
His bright star is ascendant,
The country knows his name;
His houses and his gardens
Are splendid to be seen;
His fault the wise world pardons
The man I might have been.
 
His fame and fortune haunt me;
His virtues wave me back;
His name and prestige daunt me
When I would take the track;
But you, my friend true-hearted
God keep our friendship green!
You know how I was parted
From all I might have been.
 
But what avails the ache of
Remorse or weak regret?
We’ll battle for the sake of
The men we might be yet!
We’ll strive to keep in sight of
The brave, the true, and clean,
And triumph yet in spite of
The men we might have been.
 

 
What an uplifting poem. It puts a spark into my eye every time I read it. What more can you ask for: something that gets you up in the morning and a happy soul smiling at you from out of the mirror.